تا شکست نخوری موفق نمیشی !

تا شکست نخوری موفق نمیشی !

 

شکست خوردن بخشی از مسیره...

اینطوری نمیشه که بدون هیچ تجربه ای و بدون هیچ بالا پایینی تو مسیر پیش بری و به موفقیت هم برسی

 

موفقیت نیازمند تجربه اس

راه به دست آوردن تجربه اشتباه کردن و شکست خوردنه!

 

تمام افراد موفق ، تو مسیر رسیدن به هدفشون بارها و بارها شکست خوردن و اصلا همون شکست ها بوده که باعث شده به این پیروزی ها برسن

 

پس اگه می بینی تو مسیری که داری میری پستی و بلندی وجود داره ،

اگه می بینی که بعضی وقتا به شدت احساس ناامیدی بهت دست میده

نگران نشو

اینا بخشی از کارته

تو فقط باید بتونی که از پسشون بربیای و ازشون استفاده کنی تا به اون چیزی که میخوای برسی