آرشیو مطالب
گفتگو با فاطمه طاهری رتبه 60 کنکور تجربی1402
                    ...
گفتگو با محمدمهدی شریفی پور رتبه159 کنکور ریاضی1402
                    ...
گفتگو با سینا محسنی رتبه976 کنکور تجربی 1402
                    ...
گفتگو با شایان یمینی رتبه 111 کنکور تجربی 1402
                     ...
گفتگو با محمدرضا احمدی رتبه 88 کنکور تجربی سال 98
روش و استراتژی مطالعه شما چگونه بوده است؟ روش مطالعه من روخوانی درس از کتاب درسی برای بعضی از دروس استفاده از جزوه ی دبیر و متن درس نامه کتاب های کمک درسی و بیشتر سعی میکردم با تست زدن  نک...