چگونگی فراشناخت

"چگونگی فراشناخت"

چیزهایی را که درباره خودمان حدس می زنیم، ممکن است تا حدودی درست باشد؛ اما در برخی موارد هم اشتباه می کنیم. مثلاً تصور می کنید موضوعی را بلدید؛ اما موقعی که از شما سوال می شود، متوجه می شوید که آن را کامل یا تا حدودی فراموش کرده اید. اکنون متوجه می شوید که یادگیری تان ناقص بوده و باید کامل شود. بهترین منبع برای تکمیل یادگیری های ناقص بررسی دوباره ی سوال هایی است که قبلاً اشتباه پاسخ داده اید.هیچ تغییری بدون آگاهی از وضع موجود آغاز نمی شود، برای درک وضع موجود نیز باید واقع بین بود و این واقع بینی با مشاهده دقیق تر خودمان به دست می آید. تجربه و کارنامه های نیم سال اول در دست ماست، آنها به ما یاد می دهند که از فرصت ها و امکانات پیش رویمان چگونه میتوانیم استفاده کنیم.