بازیابی امری بسیار حیاتی

"بازیابی امری بسیار حیاتی است"

بازیابی ابزاری قوی برای مقابله و شکست دادن فراموشی است. پس از مطالعه ی هر درس یا در پایان هر شب، ذهنتان را درگیر کنید و سعی کنید مطالبی را که مطالعه کرده اید به یاد آورید. میتوانید بازیابی را با مجموعه ی تمرین ها و تست های از پیش تعیین شده و مرتبط با آن مبحث انجام دهید. اگر به صورت منظم و دوره ای بازیابی کنید، میتوانید قهرمان مبارزه با فراموشی باشید و با اطمینان خاطر و ارامش، در جلسات آزمون یا امتحان حاضر شوید.