صبور باش و تلاش کن

هیچ نوازادی ۳۰ ساله زاده نمی شود!

هیچ کتابی از صفحه ۲۶۷ آغاز نمی شود!

هیچ دانه ای به صورت درخت ۴۰ ساله رشد نمی کند!

هیچ کارمندی یک شبه بازنشست نمی شود!

هیچ سربازی را نمی شناسم که روز بعد سرهنگ شده باشد!

 

برای تکامل هر یک از اینها مدت ها زمان و انرژی صرف شده است!

 

اصلا این قانون طبیعت است!

هر چرخه ای دوره تکاملی دارد!

پس انتظار نداشته باش

با تلاش کم و یک شبه

به نهایت یک هدف دست پیدا کنی

تو جدا از این چرخه نیستی!.